Upozorenje Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznajte više ovdje
PRIHVAĆAM

Industrijska čišćenja

Kemijska i mehanička čišćenja u industriji, energetici, brodogradnji na ekološki prihvatljiv način

Hitne intervencije u zaštiti voda i okoliša

Interventno djelovanje u akcidentnim situacijama onečišćenja vode i tla

Gospodarenje otpadom

Sakupljanje i zbrinjavanje otpada

Antikorozivna zaštita

Projektiranje i izvođenje zaštite od korozije premaznim materijalima u industriji, energetici i brodogradnji

Ispitivanje i snimanje

Laboratorij za ispitivanje kanalizacijskih i vodoopskrbnih sustava

Proizvodnja kemikalija

Proizvodimo ekološki prihvatljiva kemijska sredstva za čišćenje i odmašćivanje

Gospodarenje otpadom

AEKS d.o.o. jedna je od prvih tvrtki u Hrvatskoj koja je započela sa sakupljanjem i zbrinjavanjem proizvodnog opasnog i neopasnog otpada. Pružamo usluge sakupljanja, interventnog sakupljanja, prijevoza, skladištenja te konačnog zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada uz zadovoljavanje svih ekoloških međunarodnih standarda i pravila struke.
 
 
Tvrtka za djelatnosti Gospodarenja otpadom posjeduje sve Zakonom propisane dozvole i ovlaštenja izdana od nadležnih tijela:
 
  Dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom izdanu od Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
Dozvolu za gospodarenje neopasnim otpadom izdanu od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije.
  Potvrdu o upisu u očevidnik prijevoznika otpada izdanu od Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
  Potvrdu o upisu u očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom izdanu od Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
  Potvrdu o upisu u očevidnik osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad izdane od Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
  Potvrdu o upisu u očevidnik za ukidanje statusa otpada izdanu od Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
 
Sakupljanje otpada
Sakupljamo sve vrste opasnog i neopasnog otpada upotrebom specijalne opreme i odgovarajuće ambalaže poštujući sve zakonom propisane postupke i suvremene ekološke zahtjeve.

Transport otpada obavljamo specijaliziranim zatvorenim autocisternama opremljenim prema ADR normativima i koje posjeduju uređaje i opremu (vakuum pumpe, vijčane pumpe, visokotlačne pumpe do 300 bara, kanal jet sistem) za sakupljanje tekućeg i/ili muljevitog otpada. Za potrebe sakupljanja i prijevoza praškastog otpada posjedujemo specijalnu „VACU PRESS“ autocisternu opremljenu prema ADR normativima.

Prilikom prijema otpad se vizualno pregledava, utvrđuje mu se količina vaganjem te se kontrolira prateća dokumentacija (prateći listovi, fizikalno-kemijske karakteristike otpada), kako bi se otpad mogao uputiti na odgovarajuće postupke zbrinjavanja ili oporabe.
 
Obrada otpada
MPO AEKS je učinkovito i inovativno mobilno postrojenje sa širokim rasponom karakteristika za obradu raznih vrsta zauljenih otpada:

 otpad iz spremnika naftnih derivata
 otpad od čišćenja procesne opreme u raznim industrijskim postrojenjima
 otpad iz separatora ulje/voda
 otpad od sanacija onečišćenja okoliša
 otpad iz „crnih jama“ i jama za otpadne fluide na proizvodnim naftnim poljima
 otpad iz spremnika sirove nafte na proizvodnim naftnim poljima
 razni talog, mulj i sl. otpad iz rafinerijske i petrokemijske industrije, tzv. rafinerijski ostaci.
 
MPO AEKS je fleksibilan sustav dizajniran tako da se može prilagoditi kontinuiranim promjenama svojstava i sastava ulaznog otpada. Postrojenje pruža visoku učinkovitost neovisno o vrsti i sastavu ulaznog otpada i različitim procesnim uvjetima.
 
Prednosti postrojenja MPO AEKS u odnosu na ostale raspoložive tehnološke procese obrade ovakve vrste otpada:

 uvelike se smanjuje količina otpada namijenjeno termičkoj obradi i odlaganju, a time se smanjuju i troškovi zbrinjavanja otpada
 značajno se povećava iskoristivi dio ugljikovodika
 stvaranje novog proizvoda oporabom otpada koji ima ekonomsku vrijednost
 smanjuje količinu nečistoća u oporabljenim ugljikovodicima
 značajno smanjenje troškova transporta
 smanjena upotreba energije za obradu otpada
 smanjeno opterećenje na okoliš
 dizajn prilagođen radu na udaljenim lokacijama i svim vremenskim uvjetima
 smanjeni troškovi radne snage zbog kontinuiranog i automatskog upravljanja
zadovoljava sve europske norme sigurnosti, zaštite na radu i zaštite okoliša
 
 
 
Bioremedijacija
Bioremedijacija je biološka metoda obrade otpada uz korištenje mikroorganizama. Mikroorganizmi za svoj rast i razvoj koriste ugljik iz organskih spojeva koji čine onečišćenje. U postupku bioremedijacije opasnog otpada AEKS d.o.o. koristi ex-situ metodu. Otpad se s onečišćenih lokacija utovaruje i odvozi na obradu u Građevinu za gospodarenje otpadom AEKS-a. U Građevini za gospodarenje otpadom AEKS-a dovezeni opasni otpad se istovaruje na za to pripremljene nepropusne podloge nakon čega se formiraju adekvatne hrpe za bioremedijaciju ovisno o vrsti i koncentracijama onečišćenja. U određenim vremenskim intervalima, obavlja se prevrtanje i rahljenje otpada u svrhu prozračivanja da bi se mikroorganizmima omogućile dovoljne količine kisika.

Prednosti bioremedijacije:

 Prirodan proces, bez sekundarnog zagađenja
 Tretman širokog spektra onečišćenja
 Potpuna degradacija polutanata
 Ne izaziva poremećaje fizičkih, kemijskih i bioloških svojstava zemljišta ili voda
 Ovisno o uvjetima može se provoditi kao „in-situ“ ili „ex-situ metoda“
 Niski troškovi po jedinici volumena u odnosu na druge tehnologije sanacije
 Ekonomski opravdana i isplativa
 
 
 
 
 
Angažiraj nas | AEKS d.o.o.